Podmínky ochrany osobních údajů

Při zpracování Vašich osobních údajů zákazníka se plně řídíme zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zpracovatelem osobních údajů je společnost VitalFresh s.r.o., se sídlem Rybářská 1005/1, 301 00 Plzeň, IČO: 11797100, DIČ 11797100.

Veškeré osobní údaje považujeme za přísně důvěrné a nakládáme s nimi v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Zpracování osobních údajů a jejich užití

Vaše osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, dodací/fakturační adresa, telefon, IČO, DIČ, název firmy, heslo, IP adresa, za účelem registrace do databáze zákazníků správce.

Vyplněním registrace zákazník souhlasí se zařazením a zpracováním všech vyplněných osobních údajů uvedených v přihlášce, jakož i dalších údajů poskytnutých při vzájemném obchodním styku či v souvislosti s účastí ve věrnostním programu. Aktuální znění věrnostního programu je dostupné na stránkách VitalFresh.cz.

Osobní údaje zákazníka jako je jméno a příjmení, adresa (dodací i fakturační), kontakt e-mailový i telefonický jsou potřebné pro realizaci obchodní transakce, dodání zboží a k marketingovým akcím zaměřeným na zlepšení nabídky pro konkrétní uživatele dle zadaných údajů a k adekvátním odměnám ve věrnostním klubu na základě vyplněných informací. Telefonní číslo může být použito i v rámci krizové komunikace.

Pokud chcete souhlas se zpracováním údajů jakkoliv pozměnit, můžete tak učinit kdykoliv na emailu: info@vitalfresh.cz

Vaše osobní údaje budou dále zpracovány společností:

 • Google Czech Republic, s.r.o., IČO: 27604977, se sídlem Stroupežnického 3191/17, Praha 5, 15000, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl c, vložka 118342
 • Seznam.cz, a.s., IČO: 26168685, se sídlem Radlická 3294/10, Praha 5 - Smíchov, 150 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6493
 • Heureka Shopping s.r.o., IČO: 02387727, se sídlem Karolinská 650/1, Karlín, Praha 8, 18600, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 218977

Pravdivost údajů

Zákazník je povinen své osobní údaje (ať již sdělené při registraci, v rámci svého uživatelského účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu či jinak) uvádět správně a pravdivě, a je povinen bez zbytečného odkladu informovat správce o změně svých osobních údajů. Změny v osobních údajích lze sdělit správci buď prostřednictvím svého uživatelského účtu, nebo oznámením změn osobních údajů na adresu správce info@vitalfresh.cz.

Zákazník má vůči správci zejména právo na:

 1. přístup k osobním údajům, které se ho týkají vč. poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů. Správce má právo za poskytnutí druhé a další kopie zpracovávaných osobních údajů požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující administrativní náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 2. opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají,
 3. výmaz osobních údajů, které se ho týkají (právo být zapomenut),
 4. omezení zpracování údajů, které se ho týkají,
 5. vznesení námitky proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají,
 6. přenositelnost údajů, které se ho týkají, k jinému správci,
 7. odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, aniž by takovým odvoláním byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním,
 8. podat stížnost u dozorového úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů),
 9. oznámení porušení zabezpečení osobních údajů, jsou-li pro toto oznámení splněny zákonné podmínky, zejména hrozí-li vysoké riziko pro práva a svobody subjektu údajů.

Při uplatňování svých práv je zákazník povinen kontaktovat správce buď prostřednictvím svého uživatelského účtu, nebo oznámením na adresu správce info@vitalfresh.cz.

Právo na informace

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí druhé a další kopie zpracovávaných osobních údajů podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Společnost VitalFresh s.r.o. jako zpracovatel je také povinen informovat zákazníky a členy věrnostního programu o úniku osobních informací, jestliže jim hrozí vážné riziko.

Odpovědný správce

V souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je za zpracování osobních údajů zodpovědná společnost VitalFresh s.r.o. jako správce.

Jak dlouho budeme uchovávat Vaše údaje?

Osobní údaje budou uchovány po dobu pěti let od vědomého souhlasu s jejich zpracováním.

Přihlášení k newsletteru

Za účelem zasílání pravidelného informačního newsletteru s novinkami a obchodními sděleními budou osobní údaje zpracovány v rozsahu: e-mailová adresa, a to na dobu pěti let od vědomého souhlasu s jejich zpracováním.

Při zpracování osobních údajů zákazníka se jakožto správce zavazujeme řídit zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zákazník má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (čl. 7 odst. 3 GDPR), právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR), právo na jejich opravu (čl. 16 GDPR) nebo výmaz (čl. 17 GDPR), právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR), a vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR), dále má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci (čl. 20 GDPR), jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že naše společnost při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR (čl. 77 GDPR).

Změny v osobních údajích lze sdělit správci oznámením změn osobních údajů na adresu správce info@vitalfresh.cz.

Nechete, abychom Vaše údaje uchovávali?

Můžete žádat, abychom údaje o vás vymazali (výmaz se však nedotkne údajů na dokumentech, které musíme podle zákona uchovávat (např. faktury či dobropisy). Pokud vaše osobní údaje budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, může být vaše žádost odmítnuta (např. pokud za vámi evidujeme neuhrazenou pohledávku). Žádost o výmaz z databáze směřujte na email info@vitalfresh.cz